Schrack Technik Kft.

Karrier GDPR

Adatvédelmi nyilatkozat a GDPR rendelkezései szerint állásra jelentkezőknek, karrier-adatbázisunkba regisztrálóknak

 

1. Személyes adat

Mi, a Schrack Technik Kft.-nél nagyon komolyan vesszük az adatvédelem kérdését és tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatait.

Csak hozzájárulás alapján, és olyan módon gyűjtünk, kezelünk és használunk fel személyes adatot, amely az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) foglaltaknak megfelelően a jogszerű, tisztességes és átlátható adatkezelés elvének, valamint az Ön információs önrendelkezési jogának megfelel.

A Schrack Technik Kft. a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban tájékoztatja a weblapon karrier oldalunkon regisztráló, vagy konkrét álláspályázatra jelentkező személyeket az adatkezelés feltételeiről, módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartalmáról, a kezelt adatok köréről, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a Regisztráló jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

A Schrack Technik Kft. karrieradatbázisába, álláshirdetéseire a Regisztrálók jelen weblapon vagy más fél által képviselt hirdető platformokról (pl. Facebook, Instragram, Profession.hu) a weblapunkra tovább irányítva jelentkezhetnek.

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért a Regisztráló tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Schrack Technik Kft. nem vállal felelősséget.

 

2. Hozzáférés és törlés

A meghirdetett állásokra Pályázók, Karrieradatbázisunkba jelentkezők által megadott adatokhoz, dokumentumokhoz a Schrack Technik Kft. ügyvezetője és managementi asszisztenciája, a HR osztály, a pénzügyi osztály munkatársai férhetnek hozzá, akik az adatokat a Schrack Technik Kft.-nél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően bizalmasan kezelik. A Schrack Technik Kft. a pályázata, adatbázisunkba való jelentkezése során más adatfeldolgozókat nem vesz igénybe.

Az adatkezelő az érintett kérésére minden esetben díjmentesen tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatainak kezeléséről, továbbá az érintett bármikor kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, illetve hozzájáruláson alapuló kezelés esetén annak törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen.

Amennyiben a személyes adataiban változás történik, kérjük haladéktalanul értesítsen minket.

Ha a Pályázó, Karrier adatbázisunkba regisztráló meggondolja magát és pályázatát, jelentkezését visszavonja, a Schrack Technik Kft. ebben az esetben törli a személyes adatait. A törlésre vonatkozó kérelmét a 10. pontban meghatározott kontaktok egyikén jelezheti.

Amennyiben az a gyanúja merülne fel, hogy a személyes adatainak kezelése során megsértjük a vonatkozó adatvédelmi szabályokat, vagy a személyes adatinak védelme bármilyen módon sérült, úgy bejelentéssel élhet az illetékes hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság).

 

3. Adatok biztonsága

A személyes adatainak védelme érdekében megteszünk minden szükséges technikai és szervezeti intézkedést. Ezek az intézkedések biztosítékként szolgálnak különösen a jogosulatlan, jogellenes és a véletlenszerű hozzáférés, adatfeldolgozás, adatvesztés, használat és kezelés ellen. Annak ellenére, hogy folyamatosan törekszünk az adatvédelmi követelményeknek való magas szintű megfelelésre, nem zárható ki teljesen, hogy az Ön által interneten részünkre megadott adatok harmadik személy által megismerhetővé válnak.

Kérjük vegye figyelembe, hogy nem vállalunk felelősséget azért, ha az adattovábbítás közben valamilyen nekünk fel nem róható hiba következtében adatvesztés történik és/vagy illetéktelen harmadik személyek hozzáférnek az adatokhoz (pl. email fiók elleni hacker támadás vagy telefon, fax lehallgatás).

 

4. Adatok használata

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

A részünkre megadott adatait telefonon történő kapcsolatfelvétel céljából, valamint minden olyan további célból kezeljük, amelyhez hozzájárulását adta vagy amely cél összhangban van a GDPR rendelet szabályaival. Kivételt képez ez alól a statisztikai célú adatkezelés, ha a megadott adat anonimizálásra került.

A Schrack Technik Kft. csak olyan adatokat kér megadásra, amelyek a karrier-adatbázisba vagy konkrét álláspályázathoz szükségesek. A Schrack Technik Kft. által tárolt Pályázói adatok a következőket tartalmazzák általános: név, telefonszám, e-mail cím, lakóhely,  önéletrajz (benne foglalva az azonosító adatok, végzettség, képzettség, szakmai tapasztalatok, személyes kompetenciák, esetlegesen hobbi), önéletrajzban szereplő fénykép, referencia és ajánlólevél, bérigény, munkába állás lehetséges időpontja.  

Az állásokra pályázók esetén a felvételi eljárás során arra is kiterjed az adatkezelés, hogy az állásinterjúkról feljegyzéseket készítünk, amelyben az Ön által elhangzottak rögzítésre kerülnek. Ezen adatok is felhasználásra és tárolásra kerülnek általunk.

Az állásra jelentkezőknél a felvételi folyamat során alkalmassági tesztek is elvégzésre kerülhetnek. Ez esetben tájékoztatjuk, hogy a Regisztrálókat, hogy a Schrack Technik Kft. adatfeldolgozónak minősül, mivel a teszt tartalmát és részleteit ő határozza meg.

Tájékoztatjuk, hogy a karrierlehetőségek és álláslehetőségek kapcsán a Schrack Technik Kft. csak olyan személyi adatokat kezel és kér, amelyekre a munkát keresők alkalmasságának megítéléséhez szükség van. A munkahelyi felvételi folyamatunk során kizárólag olyan adatokat kérünk, amelyek nem sértik az illető személyiségi jogait, a munkaviszony létesítése szempontjából lényegesek. Ezáltal a pályázók, jelentkezők családi állapotára, lakásviszonyokra, szülők foglalkoztatására, politikai véleményére, vallási, világnézeti meggyőződésére vonatkozó személyes adatokat, illetve a munkaviszonnyal nem összefüggő más adatot nem kérünk. Amennyiben a Pályázó ilyen adatokat küld, vagy közzétesz a felvételi folyamat során a Schrack Technik Kft. ezeket haladéktalanul törli.

Ha a Schrack Technik Kft. a felvételi folyamat során referencia és ajánlólevél megadására kéri fel a Pályázót, akkor a Pályázó köteles előzetesen beszerezni a referenciát vagy ajánló levelet adó személy hozzájárulását adatai kezeléséhez.

A Schrack Technik Kft. a Pályázók, Karrierlehetőségekre regisztrálók adatait és anyagait a saját üzemeltetett rendszerében, Google Drive-on, és a saját szerverén tárolja.

A Schrack Technik Kft. külsős toborzási adatbázisokhoz is hozzáfér a leendő munkavállalóinak felkeresése céljából. Az ezen forrásokból felkeresett jelölteknél előzetesen a Schrack Technik Kft. nem köteles megvizsgálni, hogy a toborzási adatbázis az egyes Felhasználók hozzájárulását megszerezte-e az adatok tárolásához. Az innen letöltött adatokat a Schrack Technik Kft. az adott toborzási adatbázis adatvédelmi szabályzatának megfelelő ideig tárolhatja, ha a felhasználó időközben nem adja hozzájárulását a Schrack Technik Kft. adatbázisában való adattároláshoz. Ha a Felhasználó a Schrack Technik Kft. adatvédelmi nyilatkozatát elfogadta és adatbázisába, álláshirdetésére regisztrált akkor a Schrack Technik Kft. nem felelős a felhasználó más toborzási adatbázisokban keletkezett adatkezelési incidenseiért, ebből adódó károkért.

 

5. Adattovábbítás harmadik személy részére

A karrieroldalon regisztrálók vagy konkrét álláshirdetésre jelentkezők esetén az adatokat nem továbbítjuk harmadik személy részére. A weboldalon megadott pályázói adatokat kizárólag vállalatunkon belül kezeljük, melyet harmadik fél rendelkezésére nem adunk ki.

 

6. Adatvédelmi incidens jelentése

A célunk az, hogy az adatvédelmi incidenseket haladéktalanul észleljük és az adott adat kategóriájára figyelemmel, vagy Ön, vagy az illetékes hatóság részére megfelelően jelentsük.

 

7. Adatok tárolása

Az adatokat csak addig tároljuk, amíg az feltétlenül szükséges a szerződéses jogviszony vagy jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

Amennyiben egy álláspályázatunkra Regisztráló elküldte a Schrack Technik Kft. részére pályázati anyagait (önéletrajz, motivációs levél, referencia és ajánlólevél stb.) és a felvételi eljárás során a potenciális munkáltató nem a Pályázót választotta, a Schrack Technik Kft. azonban meg kívánja tartani a Pályázó adatait, pályázati anyagait a jövőbeni meghirdetett álláspályázatokra felvétel érdekében.

Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy a Pályázó jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatos támogatást nyújtson a Schrack Technik Kft. A jövőbeni betölthető állások esetén a Schrack Technik Kft. az adott állásra való- foglalkoztathatóság lehetőségét megvizsgálja és amennyiben a Pályázó alkalmas lehet az adott állás esetében támasztott elvárásoknak, követelményeknek felkeresi őt az álláslehetőségről való tájékoztatásért és javasolja az adott állásra való felvételét.

A Schrack Technik Kft. az arra feliratkozottak részére elektronikusan e-mailen hírlevelet küld havi alkalommal. A hírlevelek során a karrier-adatbázisunkba, korábban állásajánlatunkra jelentkezőket tájékoztatja vállalatunk aktuális szakmai tevékenységéről, munkavállalói eseményekről, valamint az aktuális karrierlehetőségekről vállalatunknál.

A Regisztráltaknak jogában áll a Schrack Technik Kft. felé jelezni a hírlevélről történő leiratkozás szándékát, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A leiratkozásra a hírlevél alján található linken van lehetőség.

 

 

10. Kapcsolattartás

 

Amennyiben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy kérése lenne, kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek egyikén jelezze:

Név:                              Schrack Technik Kft.

Levelezési cím:               1172 Budapest, Vidor utca 5.

Telefon:                         06 1 253 1411

Honlap:                          https://www.schrack.hu

 

Adatkezelő képviselője, elérhetősége: Farkas Roland ügyvezető, e-mail: schrack(at)schrack.hu

Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kinevezésre.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor frissíthetjük, hatályosíthatjuk. Ennél fogva javasoljuk, hogy rendszeresen tájékozódjon oldalunkon a naprakész adatvédelmi gyakorlatunkról.