Schrack Technik Kft.

Általános Felhasználási Feltételek

A SCHRACK TECHNIK GMBH ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI
 

Utoljára frissítve: 2021. május 17.
 

1. Általános Rendelkezések és a Felhasználási Feltételek Érvényessége


1.1. A Schrack Technik GmbH, Seybelgasse 13., A-1230 Bécs, Ausztria (rövidítve „Schrack”) különféle applikációkat és eszközöket biztosít (a továbbiakban együtt rövidítve: „Eszközök”).


1.2. Bárhol, ahol a Felhasználási Feltételek többes szám első személyt használ, bármilyen esetben, az a Schrackot jelöli.

1.3. Az általunk biztosított Eszközök felhasználása kizárólag a jelen feltételek alapján megengedett.

1.4. Az Eszközök csak üzleti vagy oktatási (iskola, felsőoktatás, szakképzés stb.) célra használhatók és csak olyan személyek által, akik a 14. életévüket betöltötték. Ön a regisztrációjával visszaigazolja, hogy a felhasználás az említett célokra történik, illetve, hogy a 14. életévét betöltötte.

1.5. A jelen Felhasználási Feltételek az Ön, mint felhasználó és a Schrack, mint az Eszközök fejlesztője és/vagy működtetője közti viszony feltételeit szabályozzák. A Felhasználási Feltételek szerződésnek minősülnek Ön és a Schrack között. Amennyiben Ön nem fogadja el a Felhasználási Feltételeket, nem jogosult hozzáférni az Eszközökhöz vagy azok használatára. Az Eszközeink használatával Ön tudomásul veszi és teljes mértékben elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseit.

1.6. Az Ön szerződésblankettáiban és más üzleti feltételeiben rögzített rendelkezések teljes egészében érvénytelenek az Eszközök használata tekintetében, függetlenül attól, hogy azokat mikor és milyen formában hozták a tudomásunkra. A jelen Felhasználási Feltételek egyes rendelkezéseitől eltérő megállapodások csak egyedi esetben irányadók és az érvényességükhöz előzetes írásbeli hozzájárulásunk szükséges. A részünkről történő hallgatás semmi esetre sem tekinthető a beleegyezésünk kinyilvánításának.

2. Használat és Regisztráció


2.1. Az Eszközök használatához az Ön részéről regisztráció szükséges. A regisztráció egy egyszeri eljárás és hozzáférést biztosít minden Eszközhöz. Fenntartjuk azonban a jogot, hogy a jövőben egyes Eszközök vonatkozásában külön regisztrációt vezessünk be, adott esetben külön feltételek alapján vagy, hogy megváltoztassuk a regisztráció típusát és eltérő vagy további információkat kérjünk.

2.2. Ön felelős azért, hogy az Ön által a regisztrációhoz megadott adatok helytállóak és
teljeskörűek, valamint, hogy a hozzáférési adatait titokban tarja és biztonságosan kezeli. Ön
felelős minden olyan eseményért, amely az Ön ügyfélszámláján belül történik, beleértve olyan
harmadik felek tevékenységét is, akiknek Ön biztosította az ügyfélszámlájára vonatkozó
információkat vagy akik az Ön legalább gondatlan magatartása következtében szereztek
hozzáférést.

 

3. Az Eszközökhöz való Hozzáférés


3.1. Ahhoz, hogy az Eszközöket használni tudja, meg kell felelni a minimális műszaki
követelményeknek. E feltételek időről időre módosulnak. Nem vagyunk kötelesek támogatni
egyetlen specifikus műszaki megoldást sem. Az Online Eszközeinkhez való hozzáférés jelenleg
csak aktív és kellően gyors internet kapcsolat útján lehetséges. Ennek az internet kapcsolatnak
a költségeit az Ön külső szolgáltatója terheli Önre, arra nekünk nincsen befolyásunk. Kérjük
szíveskedjék figyelembe venni, hogy a tartalmak letöltése jelentős adatmennyiséget
eredményezhet. Kérjük, szíveskedjék megtenni a megfelelő intézkedéseket annak érdekében,
hogy az ezzel összefüggésben felmerülő költségeket korlátozza, mind a saját hazájában, mind
pedig, különösen külföldön.

3.2. Az internet természetéből adódóan nem tudjuk garantálni az Eszközök folyamatos és
zavartalan rendelkezésre állását és hozzáférhetőségét. Jogosultak vagyunk korlátozni az
Eszközökhöz vagy azok meghatározott területeihez vagy funkcióihoz való hozzáférést,
amennyiben az indokolt a kapacitás korlátok, szervereink biztonsága vagy integritása, vagy az
Eszközök megfelelő és kiterjesztett használatához szükséges karbantartás szempontjából.
Fenntartjuk a jogot arra, hogy az Eszközöket javítsuk, fejlesszük, módosítsuk és időről időre új
szolgáltatásokat nyújtsunk.


4. Szellemi Tulajdon


4.1. Az Eszközök maguk és azok struktúrája szerzői jogi, adatbázis és szerzői szomszédos
jogi védelem alatt állnak. Fenntartunk minden ezzel kapcsolatos jogot.

4.2. Az általunk létrehozott minden tartalom, többek között szövegek, logók, grafikák, fotók
és rajzok tekintetében, minden jogot fenntartunk, különösen, de nem kizárólagosan a szerzői
jogot és a felhasználási jogokat.

4.3. Az általunk létrehozott tartalmak csak a vonatkozó Eszközben szándékozott
alkalmazásokhoz használhatók fel. Minden más felhasználás – kivéve, ha arról velünk írásbeli
megállapodás jött létre – nem megengedett.


5. Az Eszközök Módosításának és Deaktiválásának Joga

 


5.1. Bármikor jogosultak vagyunk saját diszkrecionális döntésünk alapján és meghatározott
átfutási idő nélkül az Eszközök komponenseként és /vagy kiegészítéseként új elemeket
alkalmazni, valamint a használhatóság típusát alapvetően megváltoztatni. Jogosultak vagyunk
funkciók eltávolítására vagy az Eszközök teljes deaktiválására és szolgáltatásunk
beszüntetésére.


6. Az Ügyfélszámla Lezárása


Előzetes figyelmeztetés után jogosultak vagyunk az ügyfélszámlájához való hozzáférését
felfüggeszteni, ha ésszerű okunk van feltételezni, hogy Ön vagy az Ön ügyfélszámlainformációit
használó bármilyen harmadik fél megszegte a Felhasználási Feltételeket vagy az
Eszközök használatára vonatkozó bármely alkalmazandó jog szabályait, vagy amennyiben
műszaki körülmények vagy biztonsági problémák ezt indokolttá teszik. Értesíteni fogjuk Önt,
amennyiben ésszerű okunk van feltételezni a Felhasználási Feltételek vagy az alkalmazandó
jog megsértését és biztosítani fogjuk Önnek a lehetőséget annak kimentésére és tisztázására.
Amennyiben a gyanú nem oszlatható el, jogosultak vagyunk az Ön ügyfélszámláját
visszavonhatatlanul lezárni, amennyiben azt a jogsértés súlyossága szempontjából
indokoltnak tartjuk. Ezt követően Ön elveszti valamennyi Eszközhöz való hozzáférését.


7. A Felhasználási Feltételek Módosítása


Az Eszközeinkben és az alkalmazandó jogban bekövetkező változások miatt vagy üzemeltetési
okokból, mindig fenn fog állni a jelen Felhasználási Feltételek módosításának szükségessége.
Amennyiben a jelen feltételeket frissítjük, Ön jogosult elfogadni a feltételeket vagy befejezni
Eszközeink használatát. Az Eszközök Ön által történő használatának folytatása a frissítés
hatályba lépése után az új feltételek elfogadásának és azok Önre való kötelező hatálya
elismerésének minősül.


8. Szavatosság és Felelősség


8.1. Mindaddig, amíg az Eszközöket ingyenesen biztosítjuk az Ön részére, kizárunk minden
szavatosságot az Eszközök tekintetében.

8.2. Az Eszközök segítségül szolgálnak termékeink előzetes kiválasztásához mindenféle
projekt-tervezés támogatása céljából.

8.3. Kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy a felhasználóknak saját követelményeik
tekintetében maguknak kell ellenőrizniük és amennyiben szükséges kiigazítaniuk az Eszközünk
által javasolt konfigurációt. Nem vállalunk semmiféle felelősséget a pontosságért és
teljességért.

8.4. Személyi sérülések esetén a felelősségünk a törvényi előírások szerint áll fenn.
Egyebekben felelősségünk a szándékosságra és súlyos gondatlanságra korlátozódik, és nem
vagyunk felelősek a csak enyhe gondatlansággal okozott károkért. Közvetett károkért,
elmaradt haszonért csak szándékosság esetén vagyunk felelősek.

8.5. Nem vagyunk felelősek harmadik felek általi jogellenes beavatkozásért (pl. vírusok és
hackertámadások), kivéve, ha megszegtük átvilágítási kötelezettségünket.

8.6. Nem vállalunk garanciát az Eszközök megszakításmentes és/vagy folyamatos
rendelkezésre állásáért.

8.7. Nem vállalunk felelősséget az átviteli problémákból, kommunikációs vonalak hibáiból,
a mobil internet, telefonhálózat vagy -vonalak, online rendszerek, szerverek vagy szolgáltatók,
számítástechnikai eszközök, szoftverek műszaki meghibásodásaiból vagy az email
szolgáltatások hibáiból eredő károkért, kivéve, ha azokat legalább súlyos gondatlansággal
okoztuk.


9. Mentesítés


Ön vállalja, hogy mentesít minket, leányvállalatainkat, kapcsolt vállalkozásainkat,
tisztségviselőinket, munkavállalóinkat, hirdetőinket és partnereinket mindenféle igény alól,
beleértve harmadik személyek igényeit is, mint például, mindenféle korlátozás nélkül
közvetlen és közvetett károk és költségek (beleértve az ésszerű és szükségszerű fizetési
meghagyási, behajtási és ügyvédi költségeket is), amelyek a jelen Felhasználási Feltételek vagy
más alkalmazandó előírások, mint például az alkalmazandó jogszabályok Ön által történő
megszegéséből erednek. Ez megfelelően irányadó harmadik felek igényeire is.


10. Kommunikáció


Jogosultak vagyunk minden levelezést arra az email címére megküldeni, amelyet legutoljára a
regisztráció vagy az ügyfélszámla adatainak frissítése során Ön bocsátott a rendelkezésünkre.


11. Adatvédelem


11.1. Az Eszközök használata során bizonyos adatokat kérünk be, részben automatikusan,
amelyek az Eszközök használatához szükségesek. Ezek magukban foglalják:
az alapadatokat (pl. irányítószám, állam, nem, életkor, email cím)
a műszaki adatokat (pl. hardware, internet szolgáltató, használt keresőprogram)
a felhasználó-specifikus adatokat (pl. az Eszközök és egyes funkciók használatának
értékelése, aktivitási napló)

11.2. Ezeket az adatokat abból a célból kezeljük, hogy:
Önnek biztosítani tudjuk az Eszközöket és a kapcsolódó funkciókat;
Javítsuk és növeljük az Eszközök funkcióit és teljesítmény jellemzőit;
megakadályozzuk/kiküszöböljük a visszaéléseket és működési hibákat; és
tájékoztassuk Önt az Eszközökről és termékeinkről/szolgáltatásainkról.

11.3. Az Eszközök használata során kezelt adatokra, a vonatkozó jogi háttérre és kiegészítő
tájékoztatásokra vonatkozó további információk az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban
találhatók.


12. Záró Rendelkezések


12.1. A jelen Felhasználási Feltételekre és az Ön és köztünk fennálló üzleti kapcsolatra,
beleértve a szerződéses jogviszony érvényes létrejöttének kérdését és bármilyen vitát is, az
Osztrák Köztársaság joga az irányadó, a nemzetközi magánjog és kollíziós jog rendelkezéseinek
kizárásával. Amennyiben Ön fogyasztónak minősül a Fogyasztóvédelmi Törvény
(Konsumentenschutzgesetz, KSchG, Szövetségi Közlöny 140/1979.) és az Eszközöket kizárólag
csak magáncélra használja, a jelen jogválasztás nem eredményezheti azt, hogy Ön elveszíti
azon jogvédelmet, amelyet Önnek az állandó tartózkodási helye szerinti ország jogának azon
előírásai biztosítanak, amelyektől megállapodással nem lehet eltérni (kedvezményezettségi
elv).

12.2. Amennyiben Ön vállalkozó, az Ön bejegyzett székhelye szerinti kereskedelmi ügyekre
illetékes bíróság rendelkezik kizárólagos joghatósággal. Amennyiben ön fogyasztónak minősül
a Fogyasztóvédelmi Törvény értelmében, a törvényi joghatósági előírások irányadók.

12.3. Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése érvénytelenné
válna, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

12.4. Fogyasztók vonatkozásában: Amennyiben Ön az EU-ban rendelkezik tartózkodási
hellyel, Ön az Európai Bizottság Online Vitarendezési (OVR) platformját a
http://ec.europa.eu/consumers/odr webhelyen tudja elérni. Mi azonban nem veszünk részt
online vitarendezésben.